Δευτέρα 17 Σεπτεμβρίου 2018

ΔΙΑΙΤΗΣΙΑ

Εργόσημο σε διαιτητές και παρατηρητές προβλέπει ο νέος νόμος


Τα πάνω κάτω φέρνει για τους διαιτητές και τους γιατρούς των αγώνων ο νέος νόμος, ο οποίος προβλέπει την υποχρεωτική ασφάλισή τους.

Στο… ΙΚΑ-ΕΤΑΜ στέλνει όλους ανεξαιρέτως τους διαιτητές, τους βοηθούς διαιτητές (γραμματεία) και τους παρατηρητές διαιτησίας, γυμνασίαρχους, κομισάριους, που αμείβονται με το νέο νομοσχέδιο για την τοπική αυτοδιοίκηση «Κλεισθένης», το οποίο ψηφίστηκε από την ολομέλεια της Βουλής στις 12 Ιουλίου.

Με τη δημοσίευση του νέου νόμου στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, οι διαιτητές, οι βοηθοί και οι παρατηρητές θα αρχίσουν να υπάγονται στις διατάξεις των άρθρων 20 και 21 του ν. 3863/2010 και θα είναι υποχρεωμένοι να ασφαλίζονται με εργόσημο.

Απομένει να διευκρινιστεί το ποσό, με το οποίο θα επιβαρυνθούν για τις υπηρεσίες που θα παρέχουν στους αγώνες των εθνικών και των τοπικών πρωταθλημάτων.   

Για όσους δεν το γνωρίζουν υπόχρεος έκδοσης του εργόσημου είναι αποκλειστικά ο εργοδότης ή εξουσιοδοτημένος εκπρόσωπος αυτού. Το εργόσημο εκδίδεται υπό τύπο πολύπτυχης ή δίπτυχης επιταγής και αντιστοιχεί σε συγκεκριμένη χρηματική στην οποία περιλαμβάνονται το ποσό της αμοιβής του εργαζόμενου και το ποσό της εισφοράς υπέρ του οικείου ασφαλιστικού φορέα. Δικαίωμα εξαργύρωσης έχει αποκλειστικά ο αποδέκτης, δηλαδή το πρόσωπο που παρέχει την εργασία και αμείβεται για αυτή με το εργόσημο.

Η έκδοση και εξαργύρωση του εργοσήμου γίνεται από τους πιστοποιημένους φορείς (ΕΛΤΑ – Τράπεζες). Κατά την εξαργύρωσή του παρακρατούνται οι ασφαλιστικές κρατήσεις.

Ο εργοδότης απευθύνεται στον φορέα έκδοσης του εργόσημου με το Δελτίο Αστυνομικής Ταυτότητας, Διαβατήριο ή άλλο στοιχείο ταυτοποίησης, τον Α.Μ.Κ.Α. και τον Α.Φ.Μ. του, όπως προκύπτουν από επίσημα σχετικά έγγραφα στοιχεία.

Σε περίπτωση που επιλέξει εξαργύρωση του εργοσήμου με πίστωση λογαριασμού του εργαζόμενου πρέπει επίσης να προσκομίσει το Ονοματεπώνυμο, τον Α.Μ.Κ.Α. και τον Α.Φ.Μ. του απασχολούμενου.Σε περίπτωση εξαργύρωσης του με μετρητά, το Ονοματεπώνυμο, ο Α.Μ.Κ.Α. και ο Α.Φ.Μ. του εργαζόμενου, προσκομίζονται από τον ίδιο κατά την στιγμή της εξαργύρωσης.

Ο εργοδότης δηλώνει το είδος της παρεχόμενης εργασίας και καταθέτει το ποσό του εργοσήμου, το οποίο αντιστοιχεί στην αμοιβή του εργαζόμενου συμπεριλαμβανομένων των ασφαλιστικών εισφορών.

Προκειμένου να είναι εφικτή η έκδοση εργοσήμου από εταιρείες, νομικά πρόσωπα ή διαχείριση πολυκατοικίας, καταχωρείται υποχρεωτικά ο Α.Μ.Κ.Α. – του νομίμου εκπροσώπου ή του διαχειριστή.

Το ποσό του εργοσήμου δεν μπορεί να είναι μικρότερο των 5 ευρώ και ο χρόνος ισχύος του, ορίζεται σε 4 μήνες από την ημερομηνία έκδοσής του. Μετά τη λήξη της περιόδου αυτής, το εργόσημο δεν μπορεί να εξαργυρωθεί από τον εργαζόμενο, ακυρώνεται αυτομάτως από τον φορέα έκδοσης και δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί από τον εργοδότη για πληρωμή παρεχόμενης σ’ αυτόν υπηρεσίας.

Σύμφωνα με τον νόμο 4225/2014 «Αναβάθμιση και βελτίωση των μηχανισμών είσπραξης των ασφαλιστικών φορέων, πρόστιμα για την ανασφάλιστη και αδήλωτη εργασία και λοιπές διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης & Πρόνοιας» επεκτείνεται η καταβολή της αμοιβής και η ασφάλιση μέσω εργοσήμου στους απασχολούμενους αποκλειστικά και μόνο κατά τη διεξαγωγή αθλητικών αγώνων.

Πέραν των εργασιών και υπηρεσιών για τις οποίες ήδη προβλέπεται καταβολή της αμοιβής και ασφάλιση των εργαζομένων με το εργόσημο, εντάσσεται στην εφαρμογή του εργοσήμου, ως τρόπο καταβολής της αμοιβής και ασφάλισης, και το απασχολούμενο προσωπικό από Π.Α.Ε., Κ.Α.Ε. και λοιπά νομικά πρόσωπα επαγγελματικού και ερασιτεχνικού αθλητισμού, κερδοσκοπικά ή μη, αποκλειστικά και μόνο κατά τη διεξαγωγή αθλητικών αγώνων στα γήπεδα παντός είδους αθλητικών αγώνων, αμειβόμενο με την ώρα, την ημέρα, σε τακτά ή μη χρονικά διαστήματα.

 Στο ανωτέρω προσωπικό περιλαμβάνονται οι ακόλουθες κατηγορίες εργαζομένων:

 1. Το προσωπικό ασφάλειας και περιφρούρησης των αθλητικών αγώνων.

 2. Το προσωπικό που παρέχει υπηρεσίες συντήρησης των αθλητικών εγκαταστάσεων, όπως φροντίδα/πότισμα χλοοτάπητα, συντήρηση γραμμών αγωνιστικού χώρου, λειτουργία φωτεινών πινάκων βαθμολογίας, κ.λ.π..

 3. Το προσωπικό διοικητικής και λειτουργικής υποστήριξης αθλητικών αγώνων, όπως: ταμίες εκδοτηρίων εισιτηρίων, προσωπικό υποδοχής και φιλοξενίας θεατών, ελεγκτές εισιτηρίων,θυρωροί, κ.λ.π..

 4. Το προσωπικό εξυπηρέτησης φιλάθλων, όπως ταξιθέτες, κ.λ.π..

5. Το προσωπικό υποστήριξης της Γραμματείας Αγώνων (αφορά τους αθλητικούς αγώνες στους οποίους προβλέπεται Γραμματεία Αγώνων, π.χ. αγώνες καλαθοσφαίρισης, πετοσφαίρισης, κ.λ.π.).

 6. Οι παρατηρητές Αγώνων.

 7. Οι κριτές Αγώνων (αφορά τους αθλητικούς αγώνες στους οποίους προβλέπονται Κριτές Αγώνων, π.χ. αγώνες στίβου).

 8. Οι μεταφραστές αλλοδαπών αθλητών και τεχνικού επιτελείου (προπονητές, γυμναστές, κ.λ.π.).

 9. Το προσωπικό που απασχολείται στην εκφώνηση και τη μουσική επιμέλεια των αθλητικών διοργανώσεων.

 10. Οι τραυματιοφορείς.

 11. Το προσωπικό που παρέχει υπηρεσίες στάθμευσης αυτοκινήτων: αφορά τα γήπεδα/στάδια που διαθέτουν χώρο στάθμευσης αυτοκινήτων, η εκμετάλλευση του οποίου δεν έχει εκχωρηθεί/μισθωθεί σε άλλους φορείς ή ιδιώτες.

 Επισημαίνεται ότι, οι ανωτέρω κατηγορίες εργαζομένων εντάσσονται στην ασφάλιση μέσω εργοσήμου μόνο εφόσον: απασχολούνται από νομικά πρόσωπα επαγγελματικού και ερασιτεχνικού αθλητισμού αποκλειστικά κατά τη διάρκεια διεξαγωγής των αθλητικών αγώνων, δεν συνδέονται με άλλη σχέση εργασίας με τους εργοδότες - νομικά πρόσωπα επαγγελματικού και ερασιτεχνικού αθλητισμού και δεν υπάγονται στην ασφάλιση άλλου φορέα κύριας ασφάλισης για την αυτή απασχόληση.

Στο εργόσημο δεν εντάσσεται:

 α. το προσωπικό των Π.Α.Ε., Κ.Α.Ε. και λοιπών νομικών προσώπων επαγγελματικού και ερασιτεχνικού αθλητισμού, κερδοσκοπικών ή μη, που εργάζεται στα ανωτέρω νομικά πρόσωπα και πέραν της διάρκειας διεξαγωγής των αθλητικών αγώνων είτε με σχέση εξαρτημένης εργασίας είτε με σύμβαση μίσθωσης έργου (πρόκειται για το υπαλληλικό προσωπικό των νομικών αυτών προσώπων επαγγελματικού και ερασιτεχνικού αθλητισμού),

 β. το ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό των αγώνων, οι διαιτητές, βοηθοί διαιτητές και παρατηρητές διαιτησίας των αγώνων, καθώς και το προσωπικό των αθλητικών χώρων, γηπέδων και σταδίων, οι οποίοι δεν αποτελούν προσωπικό απασχολούμενο από τις Π.Α.Ε., Κ.Α.Ε. και λοιπά νομικά πρόσωπα επαγγελματικού και ερασιτεχνικού αθλητισμού, και

 γ. τα πρόσωπα που ασκούν δραστηριότητα υπακτέα στην υποχρεωτική ασφάλιση άλλου φορέα κύριας ασφάλισης για την αυτή απασχόληση, όπως για παράδειγμα φυσιοθεραπευτής ή μεταφραστής που έχει ατομική επιχείρηση, έχει κάνει έναρξη επιτηδεύματος στην αρμόδια ΔΟΥ και υπάγεται στην ασφάλιση του ΟΑΕΕ.

Δεν υπάρχουν σχόλια: